“Take everything you like seriously, except yourselves.” Rudyard Kipling

(342)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *