Monthly Archives: September 2016

Viết

Ở công ty chúng tôi có một văn hoá là hàng tuần giám đốc các công ty trong cùng tập đoàn sẽ ngồi lại với nhau và thảo luận các vấn đề mỗi cá nhân gặp phải, các ý tưởng về việc xây dựng tổ