“Một người liêm chính mà không có hiểu biết thì chỉ là kẻ yếu đuối và vô dụng, một người có hiểu biết mà không liêm chính thì chỉ là kẻ nguy hiểm và đáng sợ.” Samuel Johnson

(63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *