Monthly Archives: September 2018

Dọn dẹp lại cuộc sống

Khi còn nhỏ Phụ thân đại nhân tuyên bố hùng hồn Chỉ cần con học thật giỏi thì đời này không bao giờ bố bắt con làm việc nhà. Từ khi nhận được Thượng phương bảo kiếm này thì tôi không còn làm gì ngoài