Category Archives: Things I Read

Địa ngục hay niết bàn?

Hôm nay tôi đọc được một đoạn rất hay: Bồ đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức bồ đề Nếu ai nói có bề đề tủ chứng, thì nên biết người ấy là hạng tăng thượng mạn Đoạn này ám chỉ Bồ tát chẳng qua

[Đọc] Planning as an approach, not a method

I read a lot, I mean a lot. And once in a while I come across some really cool stuff so here’s a piece about planning that I love from the book “Plan-as-you-go”. Enjoy   AN APPROACH, NOT METHOD What’s the difference? Why do I