Management

Quản trị là nghệ thuật, cũng là khoa học. Yếu tố xã hội, văn hoá, tâm lý, nhân sinh quan. Trong mục này sẽ đăng những bài viết về khoa học quản trị lẫn nghệ thuật quản trị.

(0)