Sơ lược về “Brainstorming”

Làm việc tại một công ty sáng tạo, chúng tôi thường sử dụng phương pháp “brainstorming” để tìm ý tưởng mới. Tuy nhiên, khi mới đưa ra yêu cầu này, tôi thường gặp phải những cặp mắt cơ ngác hoặc thái độ tự tin quá

No Thumbnail

Writing

Have you ever dug up your old diaries? Well I did, my pink HelloKitty one  from 7th Grade which basically is a lengthy recap of all the sappy TV shows I watched growing up, just to cringe at every sentence,  embarrassed with all the naivete.