S

Sea smoke rises off the lake and steam flies from the buildings of the Chicago skyline as temperatures fell below zero Monday morning. | Craig Newman/Sun-Times

(4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *