Monthly Archives: September 2014

Elevator Pitch là gì?

Elevator pitch là một thuật ngữ sử dụng quá nhiều trong kinh doanh mà lại ứng dụng (một cách có ý thức) quá ít trong thực tế tại thị trường chúng ta. Tôi có từng đọc qua một số bài blog chia sẻ định nghĩa