Monthly Archives: December 2015

Mạng Xã Hội – những ngày đầu

Ngày nay, từ trẻ con cấp 2 đến các cụ già mắt tèm nhèm, ai ai cũng “lên phây”. Dường như cả xã hội hiện đại có thể sống thiếu cơm nhưng không sống thiếu nổi Wifi và facebook. Nhưng thực ra có bao nhiêu