Monthly Archives: January 2019

Địa ngục hay niết bàn?

Hôm nay tôi đọc được một đoạn rất hay: Bồ đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức bồ đề Nếu ai nói có bề đề tủ chứng, thì nên biết người ấy là hạng tăng thượng mạn Đoạn này ám chỉ Bồ tát chẳng qua